Doświadczenie, które posiadamy pozwoliło nam na wybranie najlepszych metod, które stosuje się w nauce języków obcych. Nie ma jednej jedynej metody, która będzie w stu procentach efektywna. Każdy z nas jest inny; każdy w inny sposób przyswaja wiedzę z zakresu języków obcych. Dzieci chłoną informacje szybciej i łatwiej niż dorośli… Dzieciom stosuje się inne metody niż młodzieży, która uczy się języków by zdać poszczególne egzaminy. Dorośli, którzy świadomie wybierają naukę danego języka są zmotywowani i wiedzą już po co się uczyć… Główne motywy nauki języków obcych wśród dorosłych to wyjazdy za granicę do pracy (potrzebny język obcy komunikatywny), podróżowanie i poznawanie innych kultur (język obcy komunikatywny), nowi „międzynarodowi” znajomi, z którymi fajnie jest porozmawiać w „lingua franca”… Dlatego w tym przypadku możemy rekomendować metodę bezpośrednią – komunikatywną, łamiącą bariery językowe, uczącą praktycznego, a nie podręcznikowego języka obcego. Wśród metod bezpośrednich w naszej Akademii Języków Obcych, do wyboru są następujące:

Metoda Callana_:

pozwala ona opanować Słuchaczowi język angielski cztery razy szybciej niż tradycyjne metody nauczania. Jest to metoda odpowiednia dla studentów wszystkich narodowości, w każdym wieku, bez względu na cel studiowania i indywidualne zdolności językowe. Szybkość pozwala na wyuczenie przez ucznia refleksów w mówieniu po angielsku, stąd uczeń po pewnym czasie jest w stanie „wypalić” odpowiedź na zadane pytanie zanim świadomie zda sobie z tego sprawę. Szybkość zapobiega też formułowaniu odpowiedzi w języku polskim, a dopiero potem tłumaczeniu jej w myślach na język angielski. Uczeń zaczyna myśleć bezpośrednio po angielsku, bo na polski po prostu nie ma czasu. Lektorzy uczący tą Metodą mówią do Słuchaczy z szybkością około 240 słów na minutę (dwukrotnie szybciej niż w innych metodach). Niekwestionowaną zaletą Metody Callana jest pokonywanie nieśmiałości Słuchacza. Podczas zajęć każdy ma przeznaczoną taką samą ilość czasu na mówienie.


Metoda bezpośrednia Effective Direct_:

jest to metoda, która odwołuje się do naturalnego trybu przyswajania języka. W pewnym stopniu kopiuje sposób nauki własnego, rodzimego języka poprzez jak najczęstsze używanie – ćwiczenie rozumienia ze słuchu oraz mówienia (bez nadmiernego zagłębiania się w teorie gramatyczne). Nauka języka to przede wszystkim praktyka, jak w przypadku gry na pianinie czy treningu sportowego, a nie pogłębianie wiedzy na dany temat. Mówienie w obcym języku jest z natury rzeczy bardziej umiejętnością wymagającą pewnego refleksu, niż wiedzą teoretyczną, jak np. historia czy geografia. Znajomość języka bazuje zawsze na znajomości słownictwa, stąd nauka polega głównie na przyswajaniu nowych słów z jednoczesnym zastosowaniem ich w zdaniach. Sposób prowadzenia zajęć tą metodą sprawia, że każdy uczestnik kursu bierze aktywny udział w lekcji w równym stopniu co pozostali. Ponadto eliminuje pewien rodzaj blokady w mówieniu, jaką często miewają osoby uczące się języka obcego. Dominuje tu zasada, że „lepiej mówić i popełniać błędy, niż bać się błędów i wcale nie mówić”.

Direct Method Speak.pl_:

jak wszystkie metody bezpośrednie Metoda ta koncentruje się na tym aspekcie języka obcego który jest najtrudniejszy do opanowania, czyli na mówieniu. Przy użyciu Metody Speak.pl uczniowie przez cały czas trwania lekcji mówią w języku obcym. Lekcja oparta jest na kontrolowanym i zaplanowanym dialogu pomiędzy prowadzącym a każdym uczestnikiem zajęć. Na pytanie lektora uczestnik odpowiada bezpośrednio w obcym języku, zawsze pełnymi zdaniami i przy użyciu słów, wyrażeń, i rozwiązań gramatycznych, które są w danym momencie lekcji omawiane. Podczas gdy kursant odpowiada na pytanie nauczyciela, ten pomaga mu zbudować poprawne zdanie oraz na bieżąco poprawia każdy jego błąd. Lektor prowadzi zajęcia mówiąc z możliwie największą prędkością jaką można rozwinąć z daną grupą, stąd podczas lekcji stworzone są warunki takie jak przy rozmowie potocznej z native speaker’em. Pozwala to uczniom na osłuchanie się z żywym językiem i na szybkie wychwytywanie znaczeń pytań i odpowiedzi. Minimum 80% lekcji przeznaczona jest na mówienie. A dla najmłodszych mamy inną metodą, świetnie sprawdzoną przez fachowców, nauczycieli, metodyków:

Total Physical Response_:

dzieciaki w wieku przedszkolnym i szkolnym uczone są efektywną metodą TPR – Total Physical Response, opartej na założeniu, że podczas nauki języka obcego, język ten jest przyswajany podczas procesu pozwalającego na wydłużony okres słuchania (osłuchiwania się) oraz rozwijania zrozumienia zanim dojdzie do produkcji. W metodzie tej uczniowie wykonują polecenia, komendy nauczyciela, które wymagają ruchu. Jest to metoda stawiająca na pierwszym miejscu zrozumienie, metoda angażująca wszystkie zmysły małego słuchacza, przyjemna i mniej stresująca.